Στατιστική: Θεωρία, εφαρμογές και χρήση στατιστικών προγραμμάτων σε Η/Υ, 3η Έκδοση (580 σελίδες), Ιούνιος 2011.

Statistics: Theory, Applications and Use of Statistical Programs in PCs. ISBN139789604023943. 580 pages. 3rd Edition Publ Tipothito (2011).