ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Προσκεκλημένη Εργασία

Statistical Methods and Green Development. Invited oral presentation  by G. Donatos and G. Halkos. PROCEEDINGS of the 32nd Panhellenic Statistics Conference 30 May-1 June 2019, The Science of Statistics and its Contribution to Sustainable Development. GREEK STATISTICAL INSTITUTE (G.S.I) (2019).