Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Καθηγητή Γεωργίου Χάλκου

  Βιβλία

   

   

       

  Modeling Energy–Environment–Economy Interrelations

   George Halkos, Ed. Pages: 222 © by the authors, Published: July 2023

  ISBN 978-3-0365-8332-7 (hardback); ISBN 978-3-0365-8333-4 (PDF)
  https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-8333-4
     

  Risk and Financial Consequences

  George Halkos, Ed. Pages: 422 © by the authors, Published: July 2023,

  ISBN 978-3-0365-8369-3 (hardback); ISBN 978-3-0365-8368-6 (PDF)
  https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-8368-6

   

        

  Current Issues in Natural Resource and Environmental Economics 

  George Halkos, Ed. Pages: 220 © by the authors ISBN 978-3-0365-6259-9 (hardback); ISBN 978-3-0365-6260-5 (PDF) Published: January 2023 

  This Special Issue collects twelve studies that explore current issues concerning the environment and sustainability. The selected papers review and investigate various issues such as the nexus between trade and climate, the spatial interaction between economy and territory, climate justice in an intergenerational sustainability framework, resource rents, human development and economic growth in the case of Sudan as well as the mobility restrictions and e-commerce in the case of Madrid Centre during the COVID-19 lockdown. At the level of firms, there is a study about the development of corporate sustainability assessment methods for oil and gas companies followed by the environmental exigencies and the efficient voter rule. 

  https://www.mdpi.com/books/book/6629

  https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-6260-5

   

   

   

  YΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

  Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ (2020)

  Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνδυασμό της βασικής θεωρίας της Οικονομετρίας με παραδείγματα, ασκήσεις και οδηγίες για τη χρήση προγραμμάτων σε Η/Υ. Καθώς αποσκοπεί να βοηθήσει τον αναγνώστη/αναγνώστρια να χρησιμοποιήσει μεθοδικά τις κατάλληλες οικονομετρικές μεθόδους εντοπισμού τυχόν προβλημάτων στις διάφορες ερευνητικές ανάγκες,  ενθαρρύνει τη χρήση προγραμμάτων για σωστή και πλήρη ανάλυση. Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στις οδηγίες χρήσης των προγραμμάτων EVIEWS, STATA, MINITAB, SPSS, του φύλλου εργασίας EXCEL καθώς και με την R αναλυτικά σε κάθε κεφάλαιο. Αν μετά την ανάγνωση του βιβλίου και την εκμάθηση των καλυπτόμενων θεμάτων είμαστε σε θέση να ξέρουμε να εντοπίζουμε και να απαλείφουμε τα υπάρχοντα προβλήματα, τότε το βιβλίο θα έχει επιτύχει τον σκοπό του.

  Χαρακτηριστικά:
  1η Kυκλοφορία: Οκτώβριος 2020
  ISBN: 978-618-202-015-9
  Σελίδες 776


   

   

   

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Θεωρία & Πράξη

  Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ (2020)

  Η Στατιστική χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε όλες τις επιστήμες. Η χρήση προχωρημένων και βελτιωμένων στατιστικών προγραμμάτων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει διευκολύνει την εξέλιξή της. Το βιβλίο αυτό συνδυάζει τη βασική θεωρία της Στατιστικής με παραδείγματα, ασκήσεις, εφαρμογές, και οδηγίες για τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων σε Η/Υ (MINITAB, SPSS καθώς και του γνωστού φύλλου εργασίας EXCEL). Σκοπός του είναι να παρουσιάσει και να εξηγήσει τις βασικές στατιστικές έννοιες με τρόπο απλό, κατανοητό και πλήρη στα θέματα που καλύπτει. Επίσης αποσκοπεί να βοηθήσει τον (την) αναγνώστη (αναγνώστρια) να χρησιμοποιήσει μεθοδικά τις κατάλληλες στατιστικές μεθόδους στις διάφορες ερευνητικές ανάγκες και να ενθαρρύνει τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων για σωστή και πλήρη ανάλυση.  Για το σκοπό αυτό στην 4η αυτή βελτιωμένη και εμπλουτισμένη έκδοση του βιβλίου έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις οδηγίες χρήσης και των τριών προγραμμάτων (MINITAB, SPSS, EXCEL) αναλυτικά σε κάθε κεφάλαιο. Αν μετά την ανάγνωση του βιβλίου και την εκμάθηση των καλυπτομένων θεμάτων είμαστε σε θέση να ξέρουμε τι εφαρμόζουμε, που και με ποιο τρόπο, τότε το βιβλίο έχει επιτύχει το σκοπό του.

  Χαρακτηριστικά
  ISBN: 978-618-202-001-2
  4η έκδοση βελτιωμένη και εμπλουτισμένη: Ιούλιος 2020
  17 x 24, 624 σελίδες


   

   

   

  OIKONOMETΡΙA: Θεωρία και Πράξη.

  Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ (2019)

  Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τη βασική θεωρία της Οικονομετρίας με παραδείγματα, λυμένες ασκήσεις και οικονομετρικά προβλήματα προς επίλυση σε κάθε κεφάλαιο. Σκοπός του είναι αρχικά να βοηθήσει τον αναγνώστη/ αναγνώστρια να κατανοήσει τις βασικές έννοιες και υποθέσεις που χρειάζονται πριν από την υποδειγματοποίηση και τον έλεγχο των οικονομικών θεωριών. Κατόπιν να χρησιμοποιήσει μεθοδικά τις κατάλληλες οικονομετρικές μεθόδους εντοπισμού της ύπαρξης τυχόν προβλημάτων στις διάφορες  ερευνητικές ανάγκες. Τέλος να επιλύσει τα προβλήματα αυτά ώστε να αξιολογηθούν και να προταθούν οι κατάλληλες πολιτικές και να παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης αξιόπιστων προβλέψεων. Καθώς η Οικονομετρία στηρίζεται στη σύνθεση της Οικονομικής, των Μαθηματικών και της Στατιστικής η θεωρητική θεμελίωση γίνεται με την κατανόηση του απαραίτητου υπόβαθρου γνώσεων Στατιστικής και Μαθηματικών. Η βασική αυτή γνώση είναι αναγκαία στην σωστή και πλήρη εκμάθηση των βασικών αρχών που διέπουν την Οικονομετρία.

  Χαρακτηριστικά
  ISBN: 978-960-9495-58-5
  2η έκδοση συμπληρωμένη και διορθωμένη: Νοέμβριος 2019
  17 x 24, 740 σελίδες


   

   

   

  ΟIKONOMIKH ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ (2016)

  Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να προσεγγίσει την Οικονομική Φυσικών Πόρων και  Περιβάλλοντος μέσω ενός εφαρμοσμένου μεθοδολογικού πλαισίου ανάλυσης ικανού να χρησιμοποιηθεί για επίλυση των πραγματικών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Με παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης, και ασκήσεις, το παρόν βιβλίο αποτελούμενο από δεκατέσσερα κεφάλαια και διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στα δύο πρώτα κεφάλαια παρουσιάζονται οι εισαγωγικές έννοιες και ορολογίες καθώς και το υπόβαθρο των ποσοτικών μεθόδων που θεωρούνται απαραίτητα στην προσπάθεια κατανόησης των θεμάτων που θα αναλυθούν. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις αρχές της Οικονομικής θεωρίας και πως αυτές υπεισέρχονται στο περιβάλλον δημιουργώντας τον τομέα της Οικονομικής  Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από εφτά κεφάλαια στα οποία παρέχεται η θεωρητική θεμελίωση της Οικονομικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αναλύοντας διεξοδικά, τις αλληλεπιδράσεις του Περιβάλλοντος με την Οικονομία και τη Κοινωνία, καθώς και το ρόλο της Αειφόρου Ανάπτυξης. Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής εξετάζονται το μεθοδολογικό περίγραμμα και οι ειδικές μέθοδοι οικονομικής αποτίμησης περιβαλλοντικών αγαθών με στόχο τον προσδιορισμό του άριστου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος. Οι θεματικές αυτές συνοδεύονται επίσης με παρουσίαση, ανάλυση και σύγκριση των οικονομικών και διοικητικών εργαλείων άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής. Έχοντας δημιουργήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, στο τρίτο μέρος και στα τελευταία τέσσερα κεφάλαια παρουσιάζεται η σύγχρονη διάσταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και αναλύονται οι πτυχές τους όσο και το πως αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω μιας αποτελεσματικής διαχείρισης.

  Χαρακτηριστικά:
  1η Kυκλοφορία: Οκτώβριος 2016
  ISBN: 978-960-9495-84-4
  Σελίδες 816


   

   

   

  Αξιολόγηση των σχέσεων Oικονομίας-Περιβάλλοντος-Ενέργειας. Έντυπη έκδοση του ειδικού τεύχους στο ENERGIES

  Εκδόσεις MDPI Switzerland(2020)

  Η ανάπτυξη νέων ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών, το νέο καθεστώς για το κλίμα και η ανάπτυξη νέων επιστημονικών τεχνικών έδωσαν πολλές ευκαιρίες για περαιτέρω έρευνα. Έργα για ενεργειακή απόδοση έχουν προτεραιότητα στο χαρτοφυλάκιο των πολιτικών σε πολλές χώρες, καθώς αυτές οι πολιτικές θεωρούνται όχι Επιλογές λύπης, που σημαίνει ότι μπορούν ακόμη και να προσφέρουν κέρδη για την οικονομία. Προκειμένου να καλυφθεί ένα κενό στη βιβλιογραφία, αυτό το βιβλίο προορίζεται να παράσχει μια ανάλυση των σχέσεων ενέργειας-περιβάλλοντος-οικονομίας, με ιδιαίτερη προσοχή στον πιθανό ρόλο της ενέργειας και της οικονομικής ανάπτυξης στο περιβάλλον.

  Χαρακτηριστικά

  ISBN: 978-3-03923-809-0 (Pbk)
  ISBN: 978-3-03923-810-6 (PDF)

  278 σελίδες


   

   

   

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Μέθοδοι Αποτίμησης και Διαχείρισης

  Εκδόσεις: Liberal Books (2013)

  Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο να προσεγγίσει την Οικονομία και το Περιβάλλον μέσω ενός εφαρμοσμένου μεθοδολογικού πλαισίου ανάλυσης ικανού να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των πραγματικών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Με τη χρήση παραδειγμάτων, μελετών περίπτωσης και ασκήσεων, το παρόν βιβλίο, αποτελούμενο από δώδεκα κεφάλαια, παρουσιάζει πώς η βασική οικονομική θεωρία υπεισέρχεται στο περιβάλλον και δημιουργεί τον τομέα της Οικονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Συγκεκριμένα, τα πρώτα εφτά  κεφάλαια είναι  θεωρητικά, τα επόμενα τέσσερα κεφάλαια εξετάζουν τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα με σκοπό να δώσουν τη διάσταση του προβλήματος και να προτείνουν λύσεις, ενώ το τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται σε διάφορα περιβαλλοντικά θέματα όπως αυτά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της περιβαλλοντικής πιστοποίησης των επιχειρήσεων και της επίδρασης του εμπορίου στο περιβάλλον. Τέλος, παρέχονται και τα απαραίτητα παραρτήματα στα οποία περιλαμβάνεται ο τρόπος χρήσης των ποσοτικών μεθόδων στην Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων.

  Χαρακτηριστικά
  ISBN: 978-618-800-846-5
  1η έκδοση: 2013
  Σελ. 635 


   

   

    ΣTATIΣTIKH: Θεωρία, Εφαρμογές και Χρήση Στατιστικών Προγραμμάτων σε Η/Υ   
  Εκδόσεις: Τυπωθήτω (2011)

  Η Στατιστική χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε όλες τις επιστήμες. Η χρήση προχωρημένων και βελτιωμένων στατιστικώνπρογραμμάτων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει διευκολύνει την εξέλιξήτης. Το βιβλίο αυτό συνδυάζει τη βασική θεωρία της Στατιστικής μεπαραδείγματα, ασκήσεις, εφαρμογές και οδηγίες για τη χρήση τωνστατιστικών προγραμμάτων (MINITAB και SPSS) σε H/Y. Σκοπός του είναι ναπαρουσιάσει και να εξηγήσει τις βασικές στατιστικές έννοιες με τρόποαπλό, κατανοητό και πλήρη στα θέματα που καλύπτει. Επίσης αποσκοπεί ναβοηθήσει τον αναγνώστη/αναγνώστρια να χρησιμοποιήσει μεθοδικά τιςκατάλληλες στατιστικές μεθόδους στις διάφορες ερευνητικές ανάγκες καινα ενθαρρύνει τη χρήση των στατιστικών προγραμμάτων για σωστή και πλήρηανάλυση. Αν μετά την ανάγνωση του βιβλίου και την εκμάθηση τωνκαλυπτόμενων θεμάτων είμαστε σε θέση να ξέρουμε τι εφαρμόζουμε, πού καιμε ποιο τρόπο, τότε το βιβλίο έχει επιτύχει το σκοπό του.

  Χαρακτηριστικά
  ISBN: 960-402-394-3
  3η έκδοση: 2011
  17 x 24, σελ. 580

   

   

    ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ: Θεωρία, εφαρμογές & χρήση προγραμμάτων σε Η/Υ
  Εκδόσεις: Gutenberg (2011)

  Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνδυασμό της βασικής θεωρίας της Οικονομετρίας με παραδείγματα, ασκήσεις και οδηγίες για τη χρήση προ-γραμμάτων σε Η/Υ. Καθώς αποσκοπεί να βοηθήσει τον αναγνώστη/αναγνώστρια να χρησιμοποιήσει μεθοδικά τις κατάλληλες οικονομετρικές μεθόδους εντοπισμού τυχόν προβλημάτων στις διάφορες ερευνητικές προσπάθειες, ενθαρρύνει τη χρήση προγραμμάτων για σωστή και πλήρη ανάλυση. Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στις οδηγίες χρήσης των προγραμμάτων EVIEWS, MINITAB, SPSS και του φύλλου εργασίας EXCEL αναλυτικά σε κάθε κεφάλαιο. Αν μετά την ανάγνωση του βιβλίου και την εκμάθηση των καλυπτόμενων θεμάτων είμαστε σε θέση να ξέρουμε να εντοπίζουμε και να απαλείφουμε τα υπάρχοντα προβλήματα υποδειγματοποίησης τότε το βιβλίο θα έχει επιτύχει το σκοπό του.

  Χαρακτηριστικά
  ISBN: 960-01-1394-7
  1η έκδοση: 2011
  17 x 24, σελ. 670 

   

   

   

  ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ: Θεωρία και πράξη: Οδηγίες χρήσης σε Eviews, Minitab, SPSS & Excel
  Εκδόσεις: Β. Γκιούρδας (2007)


  Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνδυασμό της βασικής Οικονομετρικής θεωρίας με παραδείγματα, ασκήσεις και οδηγίες για τηνχρήση προγραμμάτων σε Η/Υ και με οδηγίες χρήσης των προγραμμάτων EVIEWS, MINITAB, SPSS και των φύλλων εργασίας EXCEL αναλυτικά σε κάθε κεφάλαιο.

  Χαρακτηριστικά
  ISBN: 960-387-528-7
  1η έκδοση: 2007
  17 x 24, σελ. 576


   

   

   
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Θεωρία, Εφαρμογές και Χρήση Στατιστικών Προγραμμάτων σε Η/Υ   
  Εκδόσεις: Τυπωθήτω (2006)

  Η Στατιστική χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε όλες τις επιστήμες. Η χρήση προχωρημένων και βελτιωμένων στατιστικώνπρογραμμάτων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει διευκολύνει την εξέλιξή της. Το βιβλίο αυτό συνδυάζει τη βασική θεωρία της Στατιστικής με παραδείγματα, ασκήσεις, εφαρμογές και οδηγίες για τη χρήση των στατιστικών προγραμμάτων (MINITAB και SPSS) σε H/Y. Σκοπός του είναι ναπαρουσιάσει και να εξηγήσει τις βασικές στατιστικές έννοιες με τρόποαπλό, κατανοητό και πλήρη στα θέματα που καλύπτει. Επίσης αποσκοπεί ναβοηθήσει τον αναγνώστη/αναγνώστρια να χρησιμοποιήσει μεθοδικά τιςκατάλληλες στατιστικές μεθόδους στις διάφορες ερευνητικές ανάγκες καινα ενθαρρύνει τη χρήση των στατιστικών προγραμμάτων για σωστή και πλήρηανάλυση. Αν μετά την ανάγνωση του βιβλίου και την εκμάθηση τωνκαλυπτόμενων θεμάτων είμαστε σε θέση να ξέρουμε τι εφαρμόζουμε, πού καιμε ποιο τρόπο, τότε το βιβλίο έχει επιτύχει το σκοπό του.

  Χαρακτηριστικά
  ISBN: 960-402-234-2
  2η έκδοση συμπληρωμένη και διορθωμένη: Ιανουάριος 2006
  17 x 24, σελ. 479