Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Καθηγητή Γεωργίου Χάλκου

  Μαθήματα

   

  1. Περιγραφική Στατιστική: Δείγματα και πληθυσμοί, Εκατοστημόρια και τεταρτημόρια, Μέτρα κεντρικής τάσης και μεταβλητότητας, Ομαδοποιημένα δεδομένα και κατανομές συχνοτήτων, Ιστόγραμμα και πολυγωνική γραμμή, Ασυμμετρία και κύρτωση, Θεώρημα του Chebyshev, Μέθοδοι παρουσίασης των δεδομένων, διαγράμματα πίτα και ακιδωτά διαγράμματα, Διαγράμματα Box, κ.λπ.
  2. Πιθανότητες: Τυχαίο πείραμα, δειγματικό σημείο, δειγματικός χώρος, και ενδεχόμενο, Κλασικός ορισμός πιθανότητας, πιθανότητα ως όριο... Περισσότερα

  1. Εφαρμογές επαγωγικής στατιστικής (διαδικασία ποιοτικού ελέγχου, όρια προειδοποίησης και δράσης, γράφημα ποιότητας)
  2. Ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντα. Εφαρμογές σε υπολογιστή.
  3. Ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων. Εφαρμογές σε υπολογιστή.
  4. Διαφορές ανάμεσα σε κ αναλογίες, πίνακες συνάφειας και έλεγχοι καλής προσαρμογής (Χ2). Εφαρμογές σε υπολογιστή.
  5. Εισαγωγή στην ανάλυση παλινδρόμησης και στο συντελεστή συσχέτισης (γραμμική συσχέτιση, απλή και πολλαπλή... Περισσότερα
  1. Κλασσική γραμμική παλινδρόμηση και βασικές υποθέσεις.
  2. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, ιδιότητες εκτιμητών ελαχίστων τετραγώνων, Gauss-Markov Theorem
  3. O συντελεστής προσδιορισμού (R2) ως μέτρο καλής προσαρμογής
  4. Πολυμεταβλητά γραμμικά υποδείγματα: εκτίμηση και έλεγχος (εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμητές μεγίστης πιθανοφάνειας, εκτιμητές BLUE)
  5. Επεκτάσεις γραμμικού υποδείγματος: Μη γραμμικά υποδείγματα και υποδείγματα με ψευδομεταβλητές.
  6. ... Περισσότερα
  1. Έλεγχοι κανονικότητας και γραμμικής μορφής. Ελεγχοι LR, LM, W (κριτήρια λόγου πιθανοφανειών, Wald και πολλαπλασιαστή Lagrange)
  2. Κριτήρια επιλογής ανάμεσα στην γραμμική και λογαριθμική γραμμική μορφή (Box-Cox, Bera-McAleer, McKinnon-White-Davidson)
  3. Υποδείγματα αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας (έλεγχος για ARCH, υπόδειγμα GARCH)
  4. Eλεγχοι σταθερότητας των συντελεστών (κριτήριο Hansen, έλεγχοι CUSUM, CUSUMSQ)
  5. Υποδείγματα με ψευδομεταβλητή σαν... Περισσότερα
  1. Αλληλεπιδράσεις Περιβάλλοντος, Οικονομίας και Κοινωνίας.
  2. Ο ρόλος της Αειφόρου Ανάπτυξης (sustainability). Προσδιορισμός άριστου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος.
  3. Αυτόματη επίτευξη άριστης περιβαλλοντικής προστασίας μέσω της αγοράς (Coasean approach).
  4. Παρουσίαση και ανάλυση των οικονομικών εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής (φόροι, επιδοτήσεις, χρεώσεις, εμπορεύσιμες άδειες ρύπανσης).
  5. Διοικητικά μέσα περιβαλλοντικής πολιτικής (προδιαγραφές,... Περισσότερα