Οικονομετρία: Θεωρία και Πράξη 2019 Β' Εκδοση

Econometrics: Theory and Practice. ISBN 978-960-9495-58-5. DISIGMA Publ. 736 pages (November 2019)

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τη βασική θεωρία της Οικονομετρίας με πολλά παραδείγματα και προβλήματα προς επίλυση σε κάθε κεφάλαιο. Σκοπός του είναι αρχικά να βοηθήσει στην κατανόηση των βασικών εννοιών και υποθέσεων που χρειάζονται πριν από την υποδειγματοποίηση και τον έλεγχο των οικονομικών θεωριών. Κατόπιν να χρησιμοποιήσει μεθοδικά τις κατάλληλες οικονομετρικές μεθόδους εντοπισμού της ύπαρξης τυχόν προβλημάτων στις διάφορες ερευνητικές ανάγκες. Τέλος να επιλύσει τα προβλήματα αυτά ώστε να αξιολογηθούν και να προταθούν οι κατάλληλες πολιτικές και να παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης αξιόπιστων προβλέψεων. Το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και ερευνητές που επιθυμούν να γνωρίσουν το αντικείμενο και τις δυνατότητες της Οικονομετρίας και την κατάλληλη χρήση της στις διάφορες ερευνητικές προσπάθειες. Η χρήση των Μαθηματικών είναι εκτενής αλλά το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί με έμφαση στον εντοπισμό, κατανόηση και επίλυση των διαφόρων προβλημάτων στις αναλύσεις δεδομένων.