Στατιστική: Θεωρία, εφαρμογές και χρήση στατιστικών προγραμμάτων σε Η/Υ, 3η Έκδοση (580 σελίδες), Ιούνιος 2011.

Στατιστική: Θεωρία, εφαρμογές και χρήση στατιστικών προγραμμάτων σε Η/Υ, 3η Έκδοση (580 σελίδες), Ιούνιος 2011. ISBN139789604023943

Η Στατιστική χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε όλες τις επιστήμες. Η χρήση προχωρημένων και βελτιωμένων προγραμμάτων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει διευκολύνει την εξέλιξή της. Το βιβλίο αυτό συνδυάζει τη βασική θεωρία της Στατιστικής με παραδείγματα, ασκήσεις, εφαρμογές και οδηγίες για τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων (ΜΙΝΙΤΑΒ, SPSS καθώς και του γνωστού φύλου εργασίας EXCEL). Σκοπός του είναι να παρουσιάσει και να εξηγήσει τις βασικές στατιστικές έννοιες με τρόπο απλό, κατανοητό και πλήρη στα θέματα που καλύπτει. Επίσης αποσκοπεί να βοηθήσει τον/την αναγνώστη/τρια να χρησιμοποιήσει μεθοδικά τις κατάλληλες στατιστικές μεθόδους στις διάφορες ερευνητικές ανάγκες και να ενθαρρύνει τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων για σωστή και πλήρη ανάλυση. Για το σκοπό αυτό στη 2η αυτή βελτιωμένη έκδοση του βιβλίου έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις οδηγίες χρήσης και των τριών προγραμμάτων (ΜΙΝΙΤΑΒ, SPSS, EXCEL) αναλυτικά σε κάθε κεφάλαιο. Αν μετά την ανάγνωση του βιβλίου και την εκμάθηση των καλυπτόμενων θεμάτων είμαστε σε θέση να ξέρουμε τι εφαρμόζουμε, που και με ποιο τρόπο, τότε το βιβλίο έχει επιτύχει το σκοπό του. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
Κατηγορίες δεδομένων
Πηγές δεδομένων
Μορφές δεδομένων
2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Γραφική παράσταση των δεδομένων
Δημιουργία ομαδοποιημένων δεδομένων
Αριθμητική περιγραφή των δεδομένων
Μέτρα θέσης και κεντρικής τάσης
Σύγκριση των μέτρων θέσης και κεντρικής τάσης Μέτρα διασποράς και μεταβλητότητας των δεδομένων
Ιδιότητες της διακύμανσης
Συντελεστής μεταβλητότητας
Σύγκριση των μέτρων διασποράς και μεταβλητότητας
Εμπειρική εφαρμογή
Ασυμμετρία και κύρτωση
Συνέπειες της ασυμμετρίας
Επαναληπτική λυμένη άσκηση
Χρησιμοποιώντας τον Η/Υ
Ασκήσεις
3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
Ορισμός πιθανότητας
Ιδιότητες πιθανοτήτων
Βασικοί κανόνες για τον ορισμό του δειγματικού χώρου (Ν)
Η αρχή του πολλαπλασιασμού
Διατάξεις και συνδυασμοί
Βασικοί κανόνες στη θεωρία των πιθανοτήτων
Ο τύπος του Bayes
Ασκήσεις
4: ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
5: ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
6: ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
7: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
8: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ
9: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
10: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
11: ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Παράρτημα 1: Λυμένες Ασκήσεις
Παράρτημα 2: Στατιστικοί Πίνακες
Παράρτημα 3: Τυπολόγιο
Βιβλιογραφία