Βιβλία

Θεωρία, Εφαρμογές και Χρήση Στατιστικών Προγραμμάτων σε Η/Υ   
Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Περίληψη
Η Στατιστική χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε όλες τις επιστήμες. Η χρήση προχωρημένων και βελτιωμένων στατιστικώνπρογραμμάτων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει διευκολύνει την εξέλιξή της. Το βιβλίο αυτό συνδυάζει τη βασική θεωρία της Στατιστικής με παραδείγματα, ασκήσεις, εφαρμογές και οδηγίες για τη χρήση των στατιστικών προγραμμάτων (MINITAB και SPSS) σε H/Y. Σκοπός του είναι ναπαρουσιάσει και να εξηγήσει τις βασικές στατιστικές έννοιες με τρόποαπλό, κατανοητό και πλήρη στα θέματα που καλύπτει. Επίσης αποσκοπεί ναβοηθήσει τον αναγνώστη/αναγνώστρια να χρησιμοποιήσει μεθοδικά τιςκατάλληλες στατιστικές μεθόδους στις διάφορες ερευνητικές ανάγκες καινα ενθαρρύνει τη χρήση των στατιστικών προγραμμάτων για σωστή και πλήρηανάλυση. Αν μετά την ανάγνωση του βιβλίου και την εκμάθηση τωνκαλυπτόμενων θεμάτων είμαστε σε θέση να ξέρουμε τι εφαρμόζουμε, πού καιμε ποιο τρόπο, τότε το βιβλίο έχει επιτύχει το σκοπό του.

Χαρακτηριστικά
ISBN: 960-402-234-2
2η έκδοση συμπληρωμένη και διορθωμένη: Ιανουάριος 2006
17 x 24, σελ. 479

Θεωρία και πράξη: Οδηγίες χρήσης σε Eviews, Minitab, SPSS & Excel
Εκδόσεις: Β. Γκιούρδας

Περίληψη
Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνδυασμό της βασικής Οικονομετρικής θεωρίας με παραδείγματα, ασκήσεις και οδηγίες για τηνχρήση προγραμμάτων σε Η/Υ και με οδηγίες χρήσης των προγραμμάτων EVIEWS, MINITAB, SPSS και των φύλλων εργασίας EXCEL αναλυτικά σε κάθε κεφάλαιο.

Χαρακτηριστικά
ISBN: 960-387-528-7
1η έκδοση: 2007
17 x 24, σελ. 576

Οικονομετρία
Θεωρία, εφαρμογές & χρήση προγραμμάτων σε Η/Υ
Εκδόσεις: Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

Περίληψη
Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνδυασμό της βασικής θεωρίας της Οικονομετρίας με παραδείγματα, ασκήσεις και οδηγίες για τη χρήση προ-γραμμάτων σε Η/Υ. Καθώς αποσκοπεί να βοηθήσει τον αναγνώστη/αναγνώστρια να χρησιμοποιήσει μεθοδικά τις κατάλληλες οικονομετρικές μεθόδους εντοπισμού τυχόν προβλημάτων στις διάφορες ερευνητικές προσπάθειες, ενθαρρύνει τη χρήση προγραμμάτων για σωστή και πλήρη ανάλυση. Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στις οδηγίες χρήσης των προγραμμάτων EVIEWS, MINITAB, SPSS και του φύλλου εργασίας EXCEL αναλυτικά σε κάθε κεφάλαιο. Αν μετά την ανάγνωση του βιβλίου και την εκμάθηση των καλυπτόμενων θεμάτων είμαστε σε θέση να ξέρουμε να εντοπίζουμε και να απαλείφουμε τα υπάρχοντα προβλήματα υποδειγματοποίησης τότε το βιβλίο θα έχει επιτύχει το σκοπό του.

Χαρακτηριστικά
ISBN: 960-01-1394-7
1η έκδοση: 2011

17 x 24, σελ. 670 

Θεωρία, Εφαρμογές και Χρήση Στατιστικών Προγραμμάτων σε Η/Υ   
Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Περίληψη
Η Στατιστική χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε όλες τιςεπιστήμες. Η χρήση προχωρημένων και βελτιωμένων στατιστικώνπρογραμμάτων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει διευκολύνει την εξέλιξήτης. Το βιβλίο αυτό συνδυάζει τη βασική θεωρία της Στατιστικής μεπαραδείγματα, ασκήσεις, εφαρμογές και οδηγίες για τη χρήση τωνστατιστικών προγραμμάτων (MINITAB και SPSS) σε H/Y. Σκοπός του είναι ναπαρουσιάσει και να εξηγήσει τις βασικές στατιστικές έννοιες με τρόποαπλό, κατανοητό και πλήρη στα θέματα που καλύπτει. Επίσης αποσκοπεί ναβοηθήσει τον αναγνώστη/αναγνώστρια να χρησιμοποιήσει μεθοδικά τιςκατάλληλες στατιστικές μεθόδους στις διάφορες ερευνητικές ανάγκες καινα ενθαρρύνει τη χρήση των στατιστικών προγραμμάτων για σωστή και πλήρηανάλυση. Αν μετά την ανάγνωση του βιβλίου και την εκμάθηση τωνκαλυπτόμενων θεμάτων είμαστε σε θέση να ξέρουμε τι εφαρμόζουμε, πού καιμε ποιο τρόπο, τότε το βιβλίο έχει επιτύχει το σκοπό του.

Χαρακτηριστικά
ISBN: 960-402-394-3
3η έκδοση: 2011
17 x 24, σελ. 580

Μέθοδοι Αποτίμησης και Διαχείρισης
Εκδόσεις: Liberal Books

Περίληψη
Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο να προσεγγίσει την Οικονομία και το Περιβάλλον μέσω ενός εφαρμοσμένου μεθοδολογικού πλαισίου ανάλυσης ικανού να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των πραγματικών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Με τη χρήση παραδειγμάτων, μελετών περίπτωσης και ασκήσεων, το παρόν βιβλίο, αποτελούμενο από δώδεκα κεφάλαια, παρουσιάζει πώς η βασική οικονομική θεωρία υπεισέρχεται στο περιβάλλον και δημιουργεί τον τομέα της Οικονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Συγκεκριμένα, τα πρώτα εφτά  κεφάλαια είναι  θεωρητικά, τα επόμενα τέσσερα κεφάλαια εξετάζουν τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα με σκοπό να δώσουν τη διάσταση του προβλήματος και να προτείνουν λύσεις, ενώ το τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται σε διάφορα περιβαλλοντικά θέματα όπως αυτά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της περιβαλλοντικής πιστοποίησης των επιχειρήσεων και της επίδρασης του εμπορίου στο περιβάλλον. Τέλος, παρέχονται και τα απαραίτητα παραρτήματα στα οποία περιλαμβάνεται ο τρόπος χρήσης των ποσοτικών μεθόδων στην Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων.


Χαρακτηριστικά
ISBN: 978-618-800-846-5
1η έκδοση: 2013
Σελ. 635 

Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

 

Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να προσεγγίσει την Οικονομική Φυσικών Πόρων και  Περιβάλλοντος μέσω ενός εφαρμοσμένου μεθοδολογικού πλαισίου ανάλυσης ικανού να χρησιμοποιηθεί για επίλυση των πραγματικών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Με παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης, και ασκήσεις, το παρόν βιβλίο αποτελούμενο από δεκατέσσερα κεφάλαια και διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στα δύο πρώτα κεφάλαια παρουσιάζονται οι εισαγωγικές έννοιες και ορολογίες καθώς και το υπόβαθρο των ποσοτικών μεθόδων που θεωρούνται απαραίτητα στην προσπάθεια κατανόησης των θεμάτων που θα αναλυθούν. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις αρχές της Οικονομικής θεωρίας και πως αυτές υπεισέρχονται στο περιβάλλον δημιουργώντας τον τομέα της Οικονομικής  Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από εφτά κεφάλαια στα οποία παρέχεται η θεωρητική θεμελίωση της Οικονομικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αναλύοντας διεξοδικά, τις αλληλεπιδράσεις του Περιβάλλοντος με την Οικονομία και τη Κοινωνία, καθώς και το ρόλο της Αειφόρου Ανάπτυξης. Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής εξετάζονται το μεθοδολογικό περίγραμμα και οι ειδικές μέθοδοι οικονομικής αποτίμησης περιβαλλοντικών αγαθών με στόχο τον προσδιορισμό του άριστου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος. Οι θεματικές αυτές συνοδεύονται επίσης με παρουσίαση, ανάλυση και σύγκριση των οικονομικών και διοικητικών εργαλείων άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής. Έχοντας δημιουργήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, στο τρίτο μέρος και στα τελευταία τέσσερα κεφάλαια παρουσιάζεται η σύγχρονη διάσταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και αναλύονται οι πτυχές τους όσο και το πως αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω μιας αποτελεσματικής διαχείρισης.

Χαρακτηριστικά:
1η Kυκλοφορία: Οκτώβριος 2016
ISBN: 978-960-9495-84-4
Σελίδες 816